Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
106102

Kế hoạch chuyển đổi số xã Thạch Sơn

Ngày 12/03/2024 15:28:58

Kế hoạch chuyển đổi số xã Thạch Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THẠCH SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH-UBND Thạch Sơn, ngày 27 tháng 02 năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024 trên địa xã Thạch Sơn

Thực hiện Quyết định số: 31/QĐ-UBND ngày 8/01/2024 về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện kế hoạch hành đồng của UBND huyện, Nghị quyết của huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024; Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện kế hoạch hành đồng của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024

Ủy ban nhân dân xã Thạch Sơn xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024, nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; hoàn thiện môi trường pháp lý, thúc đẩy chuyển đổi số; triển khai đồng bộ, hiệu quả các nền tảng phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ người dân, doanh nghiệp; đảm bảo an toàn thông tin phục vụ chuyển đổi số.

- Cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra tại Quyết định số: 31/QĐ-UBND ngày 8/01/2024 về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện kế hoạch hành đồng của UBND huyện, Nghị quyết của huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024; Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện kế hoạch hành đồng của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024

2. Yêu cầu

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đơn vị để triển khai thực hiện hiệu quả việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong năm 2024.

- Ưu tiên bố trí nguồn kinh phí chi cho các hoạt động chuyển đổi số.

- Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn xã.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức số.

a) Công chức chủ trì tham mưu: Công chức văn hóa-xã hội.

b) Đơn vị phối hợp: Các ban, ngành liên quan và các thôn trên địa bàn xã.

c) Nội dung: - Tham gia hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số: Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông và tình hình thực tế của địa phương để tham mưu ban hành văn bản triển khai hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân địa phương.

- Chia sẻ sáng kiến, cách làm về chuyển đổi số: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm về các nội dung, mô hình chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị bạn; chủ động thí điểm triển khai sáng kiến mới trên địa bàn xã nhất là các sáng kiến liên quan đến dữ liệu số; tuyên truyền về chuyển đổi số tham khảo tại địa chỉ: https://c63.mic.gov.vn.

- Chia sẻ kênh truyền thông “Chuyển đổi số quốc gia” trên Zalo: Tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị các cấp tham gia vào kênh truyền thông chuyển đổi số quốc gia, kênh truyền thông chuyển đổi số của tỉnh thông qua quét mã QR hoặc Zalo để được cập nhật kịp thời thông tin mới nhất về chuyển đổi số phục vụ công tác.

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp trên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn xã các kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin; tham mưu chỉ đạo tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho người dân trên địa bàn sử dụng điện thoại thông minh và các thiết bị CNTT để truy cập internet, tra cứu thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng các dịch vụ y tế, và các dịch vụ số khác.

- Xây dựng kênh quảng bá về các di sản, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh trên địa bàn huyện để người dân, khách du lịch có thể truy cập thuận lợi trên môi trường số.

d) Kết quả cần đạt: - 100% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản; 20% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số.

- Tỷ lệ người dân kết nối mạng được bảo vệ ở mức cơ bản đạt từ 50% trở lên.

2. Hoàn thiện Thể chế số. Các ban, ngành cơ quan đơn vị trên địa bàn căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị tiến hành rà soát, tham mưu ban hành kịp thời các văn bản pháp luật theo quy định nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; triển khai thực hiện kiểm tra, báo cáo thông qua môi trường số, đến hết năm 2024 yêu cầu tối thiểu 10% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; 80% báo cáo định kỳ (trừ nội dung mật) của các cơ quan nhà nước được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

3. Phát triển Hạ tầng số, ứng dụng phục vụ cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

a) Công chức chủ trì tham mưu: Văn phòng HĐND&UBND xã; Công chức văn hóa- xã hội, các doanh nghiệp viễn thông, CNTT hoạt động trên địa bàn xã.

b) Đơn vị phối hợp: Các ban, ngành liên quan; các thôn trên địa bàn xã.

c) Nội dung:

- Nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ và mở rộng kết nối, giám sát, kiểm soát truy cập tập trung của Mạng truyền số liệu chuyên dùng, bảo đảm ổn định, thông suốt, kết nối bốn cấp hành chính từ Trung ương đến cấp xã để phục vụ chính quyền số.

- Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục duy trì triển khai hạ tầng kỹ thuật phục vụ Hội nghị trực tuyến đồng bộ 03 cấp từ cấp tỉnh đến cấp xã và kết nối với Hệ thống Hội nghị trực tuyến quốc gia.

- Triển khai và duy trì tốt các ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Phối hợp đẩy nhanh tốc độ phủ mạng cáp quang, mạng di động băng rộng đến tất cả các thôn khu vực dân sinh; tăng nhanh tỷ lệ người dùng Internet, nâng cao dung lượng kết nối và chất lượng dịch vụ mạng, phủ sóng ở vùng lõm về kết nối mạng băng thông rộng.

d) Kết quả cần đạt:

- 100% cơ quan Đảng, chính quyền cấp xã kết nối mạng số liệu chuyên dùng của tỉnh.

- Duy trì 100% các văn bản, hồ sơ công việc được tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường mạng (trừ văn bản có hồ sơ mật theo quy định).

- 100% các thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và được cung cấp trên các phương tiện truy cập khác nhau.

- Tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính.

- Tối thiểu 100% hồ sơ thủ tục hành chính cấp xã được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần.

- Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 90% trở lên.

- Phủ sóng mạng di động 4G và mạng Internet cáp quang đến 100% địa bàn dân cư toàn xã.

- Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động có điện thoại thông minh đạt trên 55%.

- Tỷ lệ hộ gia đình kết nối Internet băng rộng đạt trên 55%.

4. Phối hợp xây dựng và khai thác dữ liệu số.

a) Công chức chủ trì tham mưu: Văn Phòng HĐND&UBND xã; Công an xã.

b) Đơn vị phối hợp: Các ban, ngành liên quan; các thôn trên địa bàn xã.

c) Nội dung:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Tham mưu tổ chức triển khai hoạt động phát triển dữ liệu và phát triển nhân lực để duy trì, quản lý dữ liệu trong các lĩnh vực trọng điểm: nông nghiệp, y tế, giáo dục và đào tạo, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, lao động, công nghiệp và thương mại, xây dựng, văn hóa, thể thao và du lịch... bảo đảm dữ liệu được tạo lập tuân thủ theo định dạng máy đọc được, sẵn sàng khả năng chia sẻ, khai thác, sử dụng một cách dễ dàng.

- Triển khai thực hiện chỉnh lý tài liệu tồn đọng và số hóa tài liệu lưu trữ tại các ban, ngành, cơ quan trên địa bàn xã.

d) Kết quả cần đạt:

- 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực điện tử thông suốt.

- Triển khai thực hiện mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đảm bảo theo kế hoạch của Tỉnh, của huyện.

5. Đảm bảo an toàn thông tin mạng.

a) Công chức chủ trì tham mưu: Văn Phòng HĐND&UBND xã.

b) Đơn vị phối hợp: Các ban ngành liên quan, các doanh nghiệp viễn thông, CNTT trên địa bàn huyện.

c) Nội dung:

- Tổ chức phổ biến, quán triệt các nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin mạng; Tổ chức triển khai đầy đủ các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng, các phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; hệ thống thông tin được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng trước khi đưa vào sử dụng, khi nâng cấp, thay đổi, định kỳ theo quy định.

- Liên kết và hợp tác xây dựng các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.

- Tham mưu thực hiện đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ về trang thiết bị, giải pháp kỹ thuật, nhân lực vận hành an toàn thông tin.

d) Kết quả cần đạt:

- Đảm bảo 100% hệ thống thông tin được xác định cấp độ và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được phê duyệt trước ngày 01/6/2024.

- Tối thiểu 90% thiết bị đầu cuối được cài đặt giải pháp bảo vệ.

6. Hỗ trợ Doanh nghiệp chuyển đổi số; thúc đẩy phát triển thương mại điện tử.

a) Công chức chủ trì tham mưu: Công chức Địa chính Nông nghiệp.

b) Đơn vị phối hợp: Công chức địa chính tài nguyên và môi trường. Các doanh nghiệp liên quan; các thôn trên địa bàn xã.

c) Nội dung:

- Triển khai các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi sang sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số; thay đổi quy trình sản xuất, tăng cường ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại, sáng tạo các mô hình sản xuất mới phù hợp, hiệu quả.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng các nền tảng số Quốc gia để chuyển đổi số.

d) Kết quả cần đạt:

- Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 20%

- Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 20%.

- 100% doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, trang trại, được tiếp cận chương trình hỗ trợ chuyển đổi số.

7. Triển khai các hoạt động đưa các sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử.

a) Công chức chủ trì tham mưu: Công chức Địa chính nông nghiệp.

b) Đơn vị phối hợp: Các HTX, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã.

c) Nội dung: Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể lựa chọn các sản phẩm nông sản tiêu biểu, các sản phẩm OCOP, các sản phẩm nông nghiệp đặc thù của địa phương để xây dựng thương hiệu, quảng bá và đưa lên các sàn thương mại điện tử.

d) Kết quả cần đạt: 100% các sản phẩm OCOP, các sản phẩm thế mạnh của địa phương được đưa lên các sàn thương mại điện tử.

8. Chuyển đổi số trong lĩnh vực Y tế.

a) Công chức chủ trì tham mưu: Văn phòng HĐND&UBND xã.

b) Đơn vị phối hợp: Trạm y tế và các ban, ngành liên quan.

c) Nội dung:

- Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động y tế.

- Triển khai Hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch về y tế đẩy mạnh phát triển kinh tế số, xã hội số, công khai, minh bạch, thuận tiện.

- Trạm y tế đẩy mạnh việc lựa chọn, ứng dụng các nền tảng số phù hợp, hiệu quả để phục vụ triển khai công tác chuyển đổi số y tế, đảm bảo người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao kịp thời, tiện lợi và an toàn; bố trí đầu mối, nhân lực để hướng dẫn, hỗ trợ việc thực hiện thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định.

d) Kết quả cần đạt: Trạm y tế phải triển khai đảm bảo các điều kiện và chấp nhận thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

9. Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.

a) Đơn vị chủ trì: Các nhà trường đóng trên địa bàn xã.

b) Đơn vị phối hợp: Công an xã, các ban, ngành, đơn vị liên quan.

c) Nội dung:

- Các trường học lựa chọn, ứng dụng các giải pháp, nền tảng số phù hợp, hiệu quả phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, dạy và học, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục, đào tạo; bố trí đầu mối, nhân lực để hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh, học sinh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán học phí, phí, lệ phí và các dịch vụ theo quy định.

- Tăng cường kết nối liên lạc giữa nhà trường với phụ huynh, học sinh qua các ứng dụng, nền tảng số.

- Triển khai thực hiện tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em để tham gia môi trường mạng an toàn.

d) Kết quả cần đạt:

- 100% các trường học triển khai đảm bảo các điều kiện và chấp nhận thanh toán học phí, phí, lệ phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

- 100% trường được tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em để tham gia môi trường mạng an toàn.

10. Thực hiện chuyển đối số cấp xã.

a) Công chức chủ trì tham mưu: văn phòng HĐND&UBND xã, Công chức Văn hóa xã hội, các thôn trên địa bàn xã.

b) Đơn vị phối hợp: Các ban, ngành liên quan.

c) Nội dung: Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chỉ tiêu chuyển đổi số cấp xã theo quy định.

d) Kết quả cần đạt:

- Phấn đấu về đích chuyển đổi số cấp xã năm 2024

II. KINH PHÍ

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

- Việc lập dự toán kinh phí cụ thể sẽ do các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ chủ trì thực hiện các nhiệm vụ lập và trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức VH-XH và Công chức Văn phòng HĐND&UBND xã tham mưu cho UBND và Ban chỉ đạo chuyển đổi số hướng dẫn, triển khai Kế hoạch; là đầu mối tổng hợp, đôn đốc các ban, ngành trong quá trình tổ chức thực hiện các công việc đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định; định kỳ tổng hợp báo cáo, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo Kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đồng bộ.

2. Các ban, ngành, các bộ phận cấp xã và các đơn vị có liên quan. Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được giao trong kế hoạch này, các ban, ngành, đơn vị và các thôn trên địa bàn xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí, tổ chức triển khai thực hiện; tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao; đề xuất UBND xã (thông qua Công chức Văn hóa – xã hội) điều chỉnh những nội dung, nhiệm vụ do thực tế phát sinh, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch và đảm bảo sự phù hợp với các mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội toàn xã.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch theo hướng dẫn của phòng Văn hoá và Thông tin và UBND huyện.

3. Công chức Tài chính - Kế toán Căn cứ đề xuất dự toán kinh phí, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của nhiệm vụ chuyển đổi số và khả năng cân đối nguồn ngân sách xã để thẩm định, tổng hợp tham mưu cho UBND xã trình Chủ tịch Chủ tịch UBND huyện xem xét, phê duyệt cấp kinh phí để thực hiện Kế hoạch.

4. Các Thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã về kết quả thực hiện chuyển đổi số đối với các đơn vị đã được được giao phụ trách theo phân công.

Trên cơ sở kế hoạch này, yêu cầu các ban ngành; thủ trưởng các cơ quan, có liên quan; các thôn trên địa bàn xã tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh mới hoặc khó khăn, vướng mắc, các thôn, các bộ phận và các cơ quan phản ánh kịp thời về Công chức văn hóa xã hội để tổng hợp trình UBND xã xem xét, giải quyết.

Nơi nhận: KT.CHỦ TỊCH

- UBND huyện (b/c); PHÓ CHỦ TỊCH

- Phòng văn hóa và Thông tin (b/c);

- Thường trực Đảng ủy-HĐND (b/c);

- Thành viên BCĐ (t/h);

- Các ban, ngành liên quan (p/h);

- Các thôn trên địa bàn xã (t/h);

- 3 nhà trường, Trạm y tế (t/h);

- Trang thông tin điện tử xã; Bùi Văn Thứ

- Lưu: VT, VHTT.

Kế hoạch chuyển đổi số xã Thạch Sơn

Đăng lúc: 12/03/2024 15:28:58 (GMT+7)

Kế hoạch chuyển đổi số xã Thạch Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THẠCH SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH-UBND Thạch Sơn, ngày 27 tháng 02 năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024 trên địa xã Thạch Sơn

Thực hiện Quyết định số: 31/QĐ-UBND ngày 8/01/2024 về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện kế hoạch hành đồng của UBND huyện, Nghị quyết của huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024; Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện kế hoạch hành đồng của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024

Ủy ban nhân dân xã Thạch Sơn xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024, nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; hoàn thiện môi trường pháp lý, thúc đẩy chuyển đổi số; triển khai đồng bộ, hiệu quả các nền tảng phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ người dân, doanh nghiệp; đảm bảo an toàn thông tin phục vụ chuyển đổi số.

- Cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra tại Quyết định số: 31/QĐ-UBND ngày 8/01/2024 về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện kế hoạch hành đồng của UBND huyện, Nghị quyết của huyện ủy, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024; Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện kế hoạch hành đồng của UBND huyện, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024

2. Yêu cầu

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đơn vị để triển khai thực hiện hiệu quả việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong năm 2024.

- Ưu tiên bố trí nguồn kinh phí chi cho các hoạt động chuyển đổi số.

- Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn xã.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức số.

a) Công chức chủ trì tham mưu: Công chức văn hóa-xã hội.

b) Đơn vị phối hợp: Các ban, ngành liên quan và các thôn trên địa bàn xã.

c) Nội dung: - Tham gia hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số: Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông và tình hình thực tế của địa phương để tham mưu ban hành văn bản triển khai hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2024 bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân địa phương.

- Chia sẻ sáng kiến, cách làm về chuyển đổi số: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm về các nội dung, mô hình chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị bạn; chủ động thí điểm triển khai sáng kiến mới trên địa bàn xã nhất là các sáng kiến liên quan đến dữ liệu số; tuyên truyền về chuyển đổi số tham khảo tại địa chỉ: https://c63.mic.gov.vn.

- Chia sẻ kênh truyền thông “Chuyển đổi số quốc gia” trên Zalo: Tuyên truyền để các cơ quan, đơn vị các cấp tham gia vào kênh truyền thông chuyển đổi số quốc gia, kênh truyền thông chuyển đổi số của tỉnh thông qua quét mã QR hoặc Zalo để được cập nhật kịp thời thông tin mới nhất về chuyển đổi số phục vụ công tác.

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp trên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn xã các kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin; tham mưu chỉ đạo tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho người dân trên địa bàn sử dụng điện thoại thông minh và các thiết bị CNTT để truy cập internet, tra cứu thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng các dịch vụ y tế, và các dịch vụ số khác.

- Xây dựng kênh quảng bá về các di sản, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh trên địa bàn huyện để người dân, khách du lịch có thể truy cập thuận lợi trên môi trường số.

d) Kết quả cần đạt: - 100% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản; 20% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số.

- Tỷ lệ người dân kết nối mạng được bảo vệ ở mức cơ bản đạt từ 50% trở lên.

2. Hoàn thiện Thể chế số. Các ban, ngành cơ quan đơn vị trên địa bàn căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị tiến hành rà soát, tham mưu ban hành kịp thời các văn bản pháp luật theo quy định nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; triển khai thực hiện kiểm tra, báo cáo thông qua môi trường số, đến hết năm 2024 yêu cầu tối thiểu 10% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; 80% báo cáo định kỳ (trừ nội dung mật) của các cơ quan nhà nước được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

3. Phát triển Hạ tầng số, ứng dụng phục vụ cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

a) Công chức chủ trì tham mưu: Văn phòng HĐND&UBND xã; Công chức văn hóa- xã hội, các doanh nghiệp viễn thông, CNTT hoạt động trên địa bàn xã.

b) Đơn vị phối hợp: Các ban, ngành liên quan; các thôn trên địa bàn xã.

c) Nội dung:

- Nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ và mở rộng kết nối, giám sát, kiểm soát truy cập tập trung của Mạng truyền số liệu chuyên dùng, bảo đảm ổn định, thông suốt, kết nối bốn cấp hành chính từ Trung ương đến cấp xã để phục vụ chính quyền số.

- Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục duy trì triển khai hạ tầng kỹ thuật phục vụ Hội nghị trực tuyến đồng bộ 03 cấp từ cấp tỉnh đến cấp xã và kết nối với Hệ thống Hội nghị trực tuyến quốc gia.

- Triển khai và duy trì tốt các ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Phối hợp đẩy nhanh tốc độ phủ mạng cáp quang, mạng di động băng rộng đến tất cả các thôn khu vực dân sinh; tăng nhanh tỷ lệ người dùng Internet, nâng cao dung lượng kết nối và chất lượng dịch vụ mạng, phủ sóng ở vùng lõm về kết nối mạng băng thông rộng.

d) Kết quả cần đạt:

- 100% cơ quan Đảng, chính quyền cấp xã kết nối mạng số liệu chuyên dùng của tỉnh.

- Duy trì 100% các văn bản, hồ sơ công việc được tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường mạng (trừ văn bản có hồ sơ mật theo quy định).

- 100% các thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc dịch vụ công trực tuyến một phần trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và được cung cấp trên các phương tiện truy cập khác nhau.

- Tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính.

- Tối thiểu 100% hồ sơ thủ tục hành chính cấp xã được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ phải nhập dữ liệu một lần.

- Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 90% trở lên.

- Phủ sóng mạng di động 4G và mạng Internet cáp quang đến 100% địa bàn dân cư toàn xã.

- Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động có điện thoại thông minh đạt trên 55%.

- Tỷ lệ hộ gia đình kết nối Internet băng rộng đạt trên 55%.

4. Phối hợp xây dựng và khai thác dữ liệu số.

a) Công chức chủ trì tham mưu: Văn Phòng HĐND&UBND xã; Công an xã.

b) Đơn vị phối hợp: Các ban, ngành liên quan; các thôn trên địa bàn xã.

c) Nội dung:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Tham mưu tổ chức triển khai hoạt động phát triển dữ liệu và phát triển nhân lực để duy trì, quản lý dữ liệu trong các lĩnh vực trọng điểm: nông nghiệp, y tế, giáo dục và đào tạo, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, lao động, công nghiệp và thương mại, xây dựng, văn hóa, thể thao và du lịch... bảo đảm dữ liệu được tạo lập tuân thủ theo định dạng máy đọc được, sẵn sàng khả năng chia sẻ, khai thác, sử dụng một cách dễ dàng.

- Triển khai thực hiện chỉnh lý tài liệu tồn đọng và số hóa tài liệu lưu trữ tại các ban, ngành, cơ quan trên địa bàn xã.

d) Kết quả cần đạt:

- 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực điện tử thông suốt.

- Triển khai thực hiện mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đảm bảo theo kế hoạch của Tỉnh, của huyện.

5. Đảm bảo an toàn thông tin mạng.

a) Công chức chủ trì tham mưu: Văn Phòng HĐND&UBND xã.

b) Đơn vị phối hợp: Các ban ngành liên quan, các doanh nghiệp viễn thông, CNTT trên địa bàn huyện.

c) Nội dung:

- Tổ chức phổ biến, quán triệt các nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin mạng; Tổ chức triển khai đầy đủ các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng, các phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; hệ thống thông tin được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng trước khi đưa vào sử dụng, khi nâng cấp, thay đổi, định kỳ theo quy định.

- Liên kết và hợp tác xây dựng các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.

- Tham mưu thực hiện đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ về trang thiết bị, giải pháp kỹ thuật, nhân lực vận hành an toàn thông tin.

d) Kết quả cần đạt:

- Đảm bảo 100% hệ thống thông tin được xác định cấp độ và triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được phê duyệt trước ngày 01/6/2024.

- Tối thiểu 90% thiết bị đầu cuối được cài đặt giải pháp bảo vệ.

6. Hỗ trợ Doanh nghiệp chuyển đổi số; thúc đẩy phát triển thương mại điện tử.

a) Công chức chủ trì tham mưu: Công chức Địa chính Nông nghiệp.

b) Đơn vị phối hợp: Công chức địa chính tài nguyên và môi trường. Các doanh nghiệp liên quan; các thôn trên địa bàn xã.

c) Nội dung:

- Triển khai các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi sang sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số; thay đổi quy trình sản xuất, tăng cường ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại, sáng tạo các mô hình sản xuất mới phù hợp, hiệu quả.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng các nền tảng số Quốc gia để chuyển đổi số.

d) Kết quả cần đạt:

- Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 20%

- Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 20%.

- 100% doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, trang trại, được tiếp cận chương trình hỗ trợ chuyển đổi số.

7. Triển khai các hoạt động đưa các sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử.

a) Công chức chủ trì tham mưu: Công chức Địa chính nông nghiệp.

b) Đơn vị phối hợp: Các HTX, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã.

c) Nội dung: Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể lựa chọn các sản phẩm nông sản tiêu biểu, các sản phẩm OCOP, các sản phẩm nông nghiệp đặc thù của địa phương để xây dựng thương hiệu, quảng bá và đưa lên các sàn thương mại điện tử.

d) Kết quả cần đạt: 100% các sản phẩm OCOP, các sản phẩm thế mạnh của địa phương được đưa lên các sàn thương mại điện tử.

8. Chuyển đổi số trong lĩnh vực Y tế.

a) Công chức chủ trì tham mưu: Văn phòng HĐND&UBND xã.

b) Đơn vị phối hợp: Trạm y tế và các ban, ngành liên quan.

c) Nội dung:

- Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động y tế.

- Triển khai Hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong các giao dịch về y tế đẩy mạnh phát triển kinh tế số, xã hội số, công khai, minh bạch, thuận tiện.

- Trạm y tế đẩy mạnh việc lựa chọn, ứng dụng các nền tảng số phù hợp, hiệu quả để phục vụ triển khai công tác chuyển đổi số y tế, đảm bảo người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao kịp thời, tiện lợi và an toàn; bố trí đầu mối, nhân lực để hướng dẫn, hỗ trợ việc thực hiện thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định.

d) Kết quả cần đạt: Trạm y tế phải triển khai đảm bảo các điều kiện và chấp nhận thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

9. Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.

a) Đơn vị chủ trì: Các nhà trường đóng trên địa bàn xã.

b) Đơn vị phối hợp: Công an xã, các ban, ngành, đơn vị liên quan.

c) Nội dung:

- Các trường học lựa chọn, ứng dụng các giải pháp, nền tảng số phù hợp, hiệu quả phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, dạy và học, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục, đào tạo; bố trí đầu mối, nhân lực để hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh, học sinh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán học phí, phí, lệ phí và các dịch vụ theo quy định.

- Tăng cường kết nối liên lạc giữa nhà trường với phụ huynh, học sinh qua các ứng dụng, nền tảng số.

- Triển khai thực hiện tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em để tham gia môi trường mạng an toàn.

d) Kết quả cần đạt:

- 100% các trường học triển khai đảm bảo các điều kiện và chấp nhận thanh toán học phí, phí, lệ phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

- 100% trường được tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ em để tham gia môi trường mạng an toàn.

10. Thực hiện chuyển đối số cấp xã.

a) Công chức chủ trì tham mưu: văn phòng HĐND&UBND xã, Công chức Văn hóa xã hội, các thôn trên địa bàn xã.

b) Đơn vị phối hợp: Các ban, ngành liên quan.

c) Nội dung: Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chỉ tiêu chuyển đổi số cấp xã theo quy định.

d) Kết quả cần đạt:

- Phấn đấu về đích chuyển đổi số cấp xã năm 2024

II. KINH PHÍ

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

- Việc lập dự toán kinh phí cụ thể sẽ do các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ chủ trì thực hiện các nhiệm vụ lập và trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức VH-XH và Công chức Văn phòng HĐND&UBND xã tham mưu cho UBND và Ban chỉ đạo chuyển đổi số hướng dẫn, triển khai Kế hoạch; là đầu mối tổng hợp, đôn đốc các ban, ngành trong quá trình tổ chức thực hiện các công việc đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định; định kỳ tổng hợp báo cáo, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo Kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đồng bộ.

2. Các ban, ngành, các bộ phận cấp xã và các đơn vị có liên quan. Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được giao trong kế hoạch này, các ban, ngành, đơn vị và các thôn trên địa bàn xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí, tổ chức triển khai thực hiện; tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao; đề xuất UBND xã (thông qua Công chức Văn hóa – xã hội) điều chỉnh những nội dung, nhiệm vụ do thực tế phát sinh, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch và đảm bảo sự phù hợp với các mục tiêu, yêu cầu phát triển kinh tế xã hội toàn xã.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch theo hướng dẫn của phòng Văn hoá và Thông tin và UBND huyện.

3. Công chức Tài chính - Kế toán Căn cứ đề xuất dự toán kinh phí, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của nhiệm vụ chuyển đổi số và khả năng cân đối nguồn ngân sách xã để thẩm định, tổng hợp tham mưu cho UBND xã trình Chủ tịch Chủ tịch UBND huyện xem xét, phê duyệt cấp kinh phí để thực hiện Kế hoạch.

4. Các Thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã tăng cường kiểm tra, đôn đốc và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã về kết quả thực hiện chuyển đổi số đối với các đơn vị đã được được giao phụ trách theo phân công.

Trên cơ sở kế hoạch này, yêu cầu các ban ngành; thủ trưởng các cơ quan, có liên quan; các thôn trên địa bàn xã tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh mới hoặc khó khăn, vướng mắc, các thôn, các bộ phận và các cơ quan phản ánh kịp thời về Công chức văn hóa xã hội để tổng hợp trình UBND xã xem xét, giải quyết.

Nơi nhận: KT.CHỦ TỊCH

- UBND huyện (b/c); PHÓ CHỦ TỊCH

- Phòng văn hóa và Thông tin (b/c);

- Thường trực Đảng ủy-HĐND (b/c);

- Thành viên BCĐ (t/h);

- Các ban, ngành liên quan (p/h);

- Các thôn trên địa bàn xã (t/h);

- 3 nhà trường, Trạm y tế (t/h);

- Trang thông tin điện tử xã; Bùi Văn Thứ

- Lưu: VT, VHTT.
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC