Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
106102
PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
I. PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG
        Đoàn kết -  kỷ cương - đổi mới- phát triển
II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
1. Về kinh tế (10 chỉ tiêu)       
1- Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025 đạt 65.2 triệu đồng.
2- Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao năm 2025 là 59 ha.
3- Sản lượng lương thực bình quân hàng năm 2.375.3 tấn.
4- Diện tích, năng suất, sản lượng các cây trồng chủ yếu năm 2025 ha.
4.1 Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 1.163ha.
4.2 Năng suất một số cây trồng
 - Lúa 51 tạ/ha; Ngô 45 tạ/ha; cây khoai lang
 - Mía 90 tấn ha.
4.3 Sản lượng một số cây trồng chính
-     Lúa 1.948.2 tấn; Ngô 427.1 tấn; Mía 11.700 tấn.
5- Tổng đàn gia súc, gia cầm năm 2025.
- Trâu 1.210 con, bò 290 con, lợn 4.000 con, gia cầm 43.300 con, Dê 500 con, Đàn ong 600 đàn.
6- Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản năm 2025 là 132 tấn.
7- Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn năm 2025 là 25 doanh nghiệp.
8- Tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm  11 %.
9- Số lượng (thôn); tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025  6 = 100%, trong đó.
10- Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính quốc lộ, đường tỉnh và đường huyện) được cứng hóa đến 2025 là 100%
2. Về văn hoá - xã hội (8 chỉ tiêu)
11- Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm 0,68%.
12- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm dưới 1.8%.
13- Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm bình quân hang năm là 1.0 %.
14- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 là 90 %.
15- Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn năm 2025 là 100%.
16- Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm là 100 %.
17- Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa đến năm 2025 là 70%.
18- Tỉ lệ lao động qua đào tạo năm 2025 là 70%
3. Về môi trường (03 chỉ tiêu)
19- Tỷ lệ che phủ rừng năm 2025 là 20.6%.
20- Tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh năm 2025 là 100%), trong đó tỷ lệ dân số được dùng nước sạch  là 90%.
21- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý năm 2025 là 85%.
4. Về an ninh trật tự (01 chỉ tiêu)
22- Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự năm 2025 là 100%)
5. Về xây dựng Đảng (02 chỉ tiêu)
23- Tổng số đảng viên mới kết nạp trong nhiệm kỳ 2020-2025 là 35 đảng viên trở lên
        24- Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm 90 % trở lên.
III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM
1. Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.
Tiếp tục thực hiện sản suất cánh đồng mãu lớn áp dụng khoa học kỹ thuật thâm canh tang năng suất, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ mang lại giá trị cao cho cây trồng trên đơn vị diện tích. Tập trung tích tụ ruộng đất, tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế. Tập trung chỉ đạo nhan rộng mô hình diện tích sản suất cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là đầu tư phát triển công nghệ cao, đầu tư chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Kết hợp phát triển trang trại, gia trại đầu vào đầu ra ổn định. tiếp tục chỉ đạo chăm sóc và bảo vệ rừng đảm bảo các tiêu chí phát triển rừng bền vững. Chỉ đạo thực hiện bền vững chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
2. Chương trình phát triển thương mại, dịch vụ.
Tiếp tục đẩy mạnh các loại hình dịch vụ phát triển, tập trung vào các lĩnh vực: thương nghiệp, vận tải, dịch vụ nông nghiệp, nhà hàng ăn uống...Các điểm buôn bán, chợ, giao lưu hàng hóa được duy trì và phát triển đa dạng. Giá trị thương mại dịch vụ, mở rộng các tụ điểm buôn bán trên địa bàn xã, khai thác tiềm năng thế mạnh của xã để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng.
3. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo sự rõ nét trong xây dựng,  xắp xếp đội ngũ cán bộ.
Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII); Xây dựng đội ngũ cán bộ tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, đạo đức cách mạng, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trông tình hình hiện nay.
IV. CÁC KHÂU ĐỘT PHÁ
1. Thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ, công nghệ cao.
Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải thiện mội trường thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã, các cá nhân có năng lực đầu tư sản xuất các vùng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao đạt tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng chuỗi liên kết đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp chuỗi cây ăn quả phù hợp với nhu cầu thị hiếu hiện nay.
2. Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính.
Tập trung đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, giải pháp của cấp trên gắn với tình hình thực tế của địa phương về cải cách hành chính; trọng tâm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, với mục tiêu “4 tăng” (ứng dụng công nghệ thông tin; công khai minh bạch; trách nhiệm trong thực thi công vụ; sự hài lòng của tổ chức và công dân); “2 giảm” (giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính); “3 không” (không phiền hạ, sách nhiễu; không yêu cầu bổ sung hồ sơ quá 01 lần trong quá trình thẩm tra, thẩm định, trình giải quyết công việc; không trễ hẹn); Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp với người dân; hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi trong việc thu hút đầu tư.

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC